Algemene Voorwaarden

Algemene-Voorwaarden

1.1 Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Happy by Lies en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Happy by Lies uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Happy by Lies en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Happy by Lies bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Happy by Lies kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen: Gratis verzenden
Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

 

1.4 Leveringen
Happy by Lies streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
Daarbij moet de consument begrijpen dat alle artikelen met de hand worden gemaakt en artikelen die op maat worden gemaakt een langere levertijd hebben. Dit zal altijd in overleg gaan met Happy by Lies.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Happy by Lies is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Happy by Lies is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Happy by Lies betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Happy by Lies worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Happy by Lies accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via happybylies@zeelandnet.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

 Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
 duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  5. die snel kunnen bederven of verouderen;

  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  7. voor losse kranten en tijdschriften;

  8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 Garantie

 Omschrijf hier uw garantie voorwaarden…

 Identiteit ondernemer

HAPPY BY LIES
Burgemeester Lewestraat 17
4456 AG Lewedorp

www.happybylies.nl
06-51347431
kvk : 70976341
BTW: NR:NL001755850B81

Niet alle producten kunnen retour gestuurd worden. LET OP! Op maat gemaakte, gepersonaliseerde artikelen mogen niet geruild of geretourneerd worden. 

 

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Happy by Lies, van het personeel en de producten van Happy by Lies voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Happy by Lies is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Happy by Lies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Happy by Lies.

De aansprakelijkheid van Happy by Lies is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Happy by Lies, dan wel tussen Happy by Lies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Happy by Lies, is Happy by Lies niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Happy by Lies.

 

1.8 Overmacht
Happy by Lies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Happy by Lies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Happy by Lies niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Happy by Lies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Happy by Lies het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

 

1.9 Privacy
Happy by Lies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Happy by Lies maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Happy by Lies maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Happy by Lies maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

 

1.10 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

1.11 Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar www.happybylies@zeelandnet.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.